Fri frakt över 399 kr - Leverans 2-4 arbetsdagar - Fri retur i butik

Filter

0

Filter

Cookiepolicy

Cookiepolicy

Lagerhaus är mån om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Denna Integritetspolicy förklarar hur Lagerhaus behandlar dina personuppgifter när du använder Lagerhaus kundklubb, Lagerhaus självscanning i butik och Lagerhaus online. Policyn anger även hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar i våra fysiska butiker, utan att vara ansluten till Lagerhaus kundklubb, eller när du besöker www.lagerhaus.se. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss. Lagerhaus AB, org.nr 556665-8730 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter som behandlas i de IT-system vi använder för att tillhandahållande våra tjänster kommer inte att deal med IT-leverantörer utanför EU/ESS.

Du har rätt att utöva ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Dina rättigheter beskrivs nedan.

1.1 Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Du har också rätt att få uppgift om våra ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifterna har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingarna. Om vi tar emot en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att i lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Du hittar mer information om hur du gör en begäran om tillgång till dina personuppgifter på vår hemsida www.lagerhaus.se

1.2Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt rättelse av uppgifterna.

1.3 Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
 • du invänder mot en avvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre
 • du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
 • personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande reglering
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av

Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för:

 • att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
 • att kunna fastställa, föra fällande eller försvara rättsliga anspråk

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt radering av uppgifterna.

1.4 Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om:

 • du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta,
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av vår användning,
 • vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,
 • du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har angett för ett ändamål. Du kan du begära begränsad behandling under den tid som vi behöver för att kontrollera om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon form av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om du har lämnat ditt samtycke. Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt begränsning av behandling av uppgifterna. Vi kommer att informera dig på förhand om begränsningen av personuppgiftsbehandlingen upphör.

1.5 Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Intresseavvägning för berättigat intresse

Du har möjlighet att invändningar mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av intresseavvägning. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s k profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att uppgöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom uppgöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du en möjlighet att endast tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler. T ex kan du välja att endast få erbjudande från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen för marknadsföringsändamål i allmänhet eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig. Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt att uppgifterna inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

1.6 Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

2. Hur du kontaktar oss

Om du har frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter

Lagerhaus AB
Gamla Almedalsvägen 6
412 63 Göteborg
Org nr 556662-8730

E-post: dataskyddsombud@lagerhaus.se

3. Hur vi behandlar dina personuppgifter inom våra olika tjänster

Vår behandling av dina personuppgifter kan skilja sig åt beroende på vilken eller vilka tjänster du använder. Nedan förklarar vi hur vi behandlar dina uppgifter på Lagerhaus, om du använder vår e-handel eller vår självscanning. Det framgår även vilka uppgifter vi behandlar om dig som inte är medlem och genomför ett köp i e-handeln eller i butik.

3.1 Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter som du lämnar till oss

Vi behandlar personuppgifter som lämnas av dig bland annat i samband med Lagerhaus kundklubb, e-handel samt vid självscanning eller i samband med ett kundtjänstärende. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är namn, person- och/eller samordningsnummer, postadress, e-postadress, leveransadress samt mobilnummer. Vi behandlar också personuppgifter såsom köpta artiklar, belopp, datum och betalsätt, nyttjande av kuponger och rabatter. Vi samlar även in information när du använder Lagerhaus digitala tjänster som exempelvis din IP-adress, webbläsarinställningar och besökshistorik.

Personuppgifter som tredje part

Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som genereras om dig när du använder våra tjänster, samlar vi också in personuppgifter från offentliga adressregister (SPAR). Detta för att alltid vara säkra på att vi har korrekta uppgifter om dig.

3.2 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners

Vi delar aldrig dina personuppgifter med andra företag inom vår koncern. Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners i de fall de är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster. De aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar då personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Dina personuppgifter kan därför komma att överföras till följande företag:

 • Norce AB
 • Sitoo AB
 • Voyado AB

Därutöver kan dina personuppgifter komma att överföras till våra leverantörer av digitala kommunikationstjänster för att vi ska kunna ingå avtal med dig och kommunicera våra erbjudanden. Det kan även vara så att dina personuppgifter överförs till leverantörer och samarbetspartners av transporttjänster, leveransplanering och leveransinformationstjänster. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till våra IT-leverantörer för att bl a drift- och support av våra IT-system.

Övriga mottagare

I förekommande fall delar vi dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller dig. Dina personuppgifter kan därmed lämnas ut till följande mottagare:

Mottagare

Ändamål

Laglig Grund

Myndigheter (t.ex. Polisen eller Skatteverket)

Lämna information i enlighet med lagkrav eller myndighetsbeslut.

Rättslig förpliktelse

Domstolar

Lämna nödvändig information i samband med rättstvister

Berättigat intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

Betaltjänstleverantörer

För att kunna genomföra betalningar.

Fullgörande av avtal

Potentiella köpare och säljare av vår verksamhet

Försäljning eller sammanslagning av verksamhet

Berättigat intresse


3.3 Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att:

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

• leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans),

• identifiera dig och kontrollera din ålder,

• registrera scanning av varor vid användande av vår självscanning

• hantera din betalning,

• erbjuda olika betallösningar, inklusive analyser för att veta vilka betallösningar som ska erbjudas dig. Detta kan innefatta kontroll mot din betalningshistorik

• Hantera reklamations- och garantiärenden avseende en beställd eller köpt produkt eller tjänst.

• Namn

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

• Betalinformation (t.ex. maskat kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare)

• Orderinformation (t.ex. vilken vara som du har beställt eller om varan ska levereras till annan adress)

• Person- eller samordningsnummer (gäller enbart för dig som är medlem i Lagerhaus kund klubb)

• Kundnummer (gäller enbart för dig som är medlem i Lagerhaus kundklubb)

• Köp- och orderhistorik (gäller enbart för dig som är medlem i Lagerhaus kundklubb)

• Information vid självscanning (t.ex. scannade artiklar, belopp, butik – (gäller enbart för dig som är i medlem i Lagerhaus kundklubb)

Laglig Grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet om butiksköp, köp via e-handeln och självscanning av medlemmar i Lagerhaus kundklubb, alternativt avtalet om ditt köp i e-handeln utan att vara Lagerhaus kundklubbmedlem.

Lagningsperiod:

Medlem i Lagerhaus: Se avsnitt 4 för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Inte medlem i Lagerhaus kundklubb: Om du gör köp via e-handeln, men inte är medlem i Lagerhaus Kundklubb, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som de behövs för att tillhandahålla våra tjänster i e-handeln. Du har rätt att reklamera ditt köp inom 14 dagar från att du mottagit varorna. Information som behövs för att du ska kunna reklamera ditt köp sparas därför under denna tid.

A. För att kunna hantera ditt medlemskap, skapa dina personliga sidor och administrera ditt användarkonto på Lagerhaus.se som omfattas av detta ändamål:

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att:

De Kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • behandla din ansökan eller uppsägning av medlemskap
 • säkerställa din identitet och ålder,
 • ge dig behörighet att logga in,
 • upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter,
 • för att du ska kunna följa din orderhistorik,
 • hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalningshistorik
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Lagerhaus kundnummer
 • Lösenord
 • Köp och order
 • Personnummer eller födelsedatum

Laglig Grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet om medlemskap i Lagerhaus kundklubb.

Lagringsperiod: Se avsnitt 4 för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

B. För att kunna hantera kundtjänstärenden.

Tjänster som omfattas av detta ändamål:

 • Lagerhaus Kundklubb
 • Butiksköp och e-handel av medlemmar i Lagerhaus kundklubb
 • Butiksköp och e-handel utan medlemskap i Lagerhaus kundklubb
 • Självscanning

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att:

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att:

De Kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Kommunicera med dig som kund och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)
 • säkerställa din identitet, eller
 • utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).

• Namn

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

• Vår korrespondens med dig

• Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt

• Användaruppgifter för Mina Sidor t.ex. vid inloggningsproblem (gäller endast medlemmar i Lagerhaus kundklubb)

• Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden

• Information om hur du som kund interagerat med hemsidan, d.v.s. hur du om kund använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, hur du når och lämnar tjänsten etc.

• Person- eller samordningsnummer (gäller endast medlemmar i Lagerhaus kundklubb)

Laglig Grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hjälpa dig om du har frågor eller problem när du använder våra tjänster.

Lagringsperiod:

Medlem i Lagerhaus kundklubb: Korrespondens i kundtjänstärenden sparas i 14 dagar eller så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser gentemot dig. Generell information om hur vi sparar uppgifter om dig som medlem i Lagerhaus Kundklubb finns i avsnitt 4.

Inte medlem i Lagerhaus kundklubb: korrespondens i kundtjänstärenden sparas 14 dagar för oregistrerade kunder i e-handeln eller så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser gentemot dig. Generell information om kundtjänstärende sparas inte.

C. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser.

Tjänster som omfattas av detta ändamål:
• Lagerhaus kundklubb
• Butiksköp och e-handel av medlemmar i Lagerhaus kundklubb
• Butiksköp och e-handel utan medlemskap i Lagerhaus kundklubb
• Självscanning

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att:

De Kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut (t.ex. avseende krav i bokföringslagen samt lagar som reglerar ålderskrav vid köp av vissa varor).
 • Sådana krav kan också avse produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t.ex. vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

• Namn

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

• Vår korrespondens med dig

• Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt

• Köp- och orderhistorik

• Användaruppgifter för Mina Sidor (gäller endast medlemmar i Lagerhaus kundklubb)

• Person- eller samordningsnummer

Laglig Grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser

Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas under så lång tid som krävs för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringslagen kräver bevarande av uppgifter i 7 år.

D. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Lagerhaus tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.

Tjänster som omfattas av detta ändamål:

 • Lagerhaus kundklubb
  • E-handel av medlemmar i Lagerhaus kundklubb
  • Självscanning

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att:

De Kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

• Göra tjänster mer användarvänliga, t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler, ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra Lagerhaus sortiment och leveranser

• ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av butiker och lager,

• ta fram underlag i syfte att förbättra IT system i syfte att höja säkerheten.

• förutvärdering av direktmarknadsföring

• Lagerhaus Kundklubbsnummer

• Köp- och orderhistorik

• Ålder

• Butikstillhörighet

• Postnummer

• Eventuell korrespondens och feedback från dig avseende Lagerhaus tjänster och produkter

• Betalningssätt

• Tekniska data rörande enheter som du som kund använder och inställningar, t. ex. språkinställning, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform

• Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik)

• Information om hur du som kund interagerat med Lagerhaus digitala kanaler d.v.s. hur du som kund använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig Grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.

Lagringsperiod: Medlem i Lagerhaus kundklubb: Se avsnitt 4 för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter. Inte medlem i Lagerhaus kundklubb: Dina uppgifter sparas som längst i 14 dagar från genomfört köp i e-handel.

E. För att kunna ge förmåner och erbjudanden till dig enligt villkoren för medlemskap i Lagerhaus kundklubb

Tjänster som omfattas av detta ändamål:

 • Lagerhaus Kundklubb

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att:

De Kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

erbjuda dig förmåner såsom värdecheckar, generella och personliga erbjudanden, gåvor eller annan direktmarknadsföring, samt

• genomföra analyser av de uppgifter som vi samlar in för samma syfte, t.ex. av hur du använder våra webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor och delar av sidor du besökt och vilka sökningar du gjort), din köp- och orderhistorik, ålder, bostadsort samt dina inställningar i våra digitala tjänster.

• Namn

• Lagerhaus kundklubbsnummer

• Person- eller samordningsnummer

• Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och mobilnummer)

• Butikstillhörighet

• Postnummer

• Köp- och orderhistorik

Laglig Grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet om medlemskap i Lagerhaus kundklubb

Lagringsperiod: Se avsnitt 4 för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Baserat på de uppgifter vi samlar in om dina köp, ditt inköpsställe samt kunder med liknande köpbeteende gör vi en analys på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för de riktade erbjudanden, exempelvis inom särskilda produktkategorier, som du kan få. Olika medlemmar kan därför få olika förmåner och erbjudanden, till exempel kan du som handlar produkter med miljövänlig märkning få extra erbjudanden på miljövänliga produkter. Obs! Du som medlem har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål inkl. analyser för detta ändamål. Läs mer om dina rättigheter under avsnitt 1.

F. För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse på lagerhaus.se och för dig som medlem i Lagerhaus kundklubb.

Tjänster som omfattas av detta ändamål:

 • Lagerhaus kundklubb

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att:

De Kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

·         ge dig som medlem ett personligt anpassat innehåll, t.ex. genom att visa relevanta produktrekommendationer, personligt anpassad presentation av erbjudanden, samt • förenkla din användning av våra tjänster, t.ex. genom att visa en sammanställning av dina köp och hur mycket du har sparat på att nyttja ditt medlemskap, samt spara inköpslistor, ge förslag på inköpslistor samt spara valt betalsätt i syfte att underlätta framtida köp.

·         Namn

·         Lagerhaus kundklubb nummer

·         Person- eller samordningsnummer

·         Butikstillhörighet

·         Köp- och orderhistorik

·         Angivna val avseende produkter och tjänster

Laglig Grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet om medlemskap i Lagerhaus kundklubb.

Lagringsperiod: Se avsnitt 4 för att läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Baserat på de uppgifter vi samlar in om dina köp, ditt inköpsställe samt kunder med liknande köpbeteende gör vi en analys på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för de produktrekommendationer och den personligt anpassade presentationen av erbjudanden som du kan få. Olika medlemmar kan därför få olika rekommendationer och olika sortering av erbjudanden.

4 Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Om inte särskild lagringsperiod angivits ovan sparar vi dina personuppgifter endast så länge som de behövs för att tillhandahålla våra tjänster enligt vårt avtal med dig om Lagerhaus kundklubb, självscanning och e-handel. Medlemskapet gäller tills vidare. Om ditt medlemskap varit inaktivt och senaste registrerade köp eller självscanning ägde rum för mer än 24 månader sedan, har vi rätt att avsluta ditt medlemskap. Om ditt medlemskap avslutas på initiativ av dig själv som kund eller på initiativ av oss avidentifieras dina uppgifter inom 7 dagar från avtalets upphörande. När det gäller din interaktion med Lagerhaus.se som inloggad medlem sparas denna information i 90 dagar från inloggningstillfället.

5 Hur vi hanterar person- och samordningsnummer

Vi kommer endast behandla ditt person- och samordningsnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat starkt skäl. I samband med inloggning på dina sidor i digitala kanaler kan du identifiera dig som medlem genom att ange din e-postadress. Som ett alternativ kan du även använda ditt personnummer. Den alternativa möjligheten att identifiera dig med personnummer erbjuds för att säkerställa en effektiv hantering och kundnöjdhet. Ditt personnummer används även för att upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter om dig.

6. Cookies och sociala medier

Nedan kan du läsa om hur vi hanterar cookies och liknande tekniker samt uppgifter från sociala medier.

6.1 Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår hemsida och i våra webbtjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Om du enbart besöker vår hemsida www.lagerhaus.se behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar och plattform samt användargenererade data, exempelvis klick-och besökshistorik.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från oss eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut och raderas.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. Cookies som exempelvis används för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik kan vara så kallade tredjepartscookies.
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder har syftet att förbättra de webbaserade tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder också cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. För att kunna använda lagerhaus.se optimalt behöver du tillåta följande förstapartscookies:

 • JSESSIONID: Cookien är en sessionscookie. Cookien innehåller referens till den aktiva sessionen Livslängd: sessionstiden (30 min) eller tills kunden avslutar sin session.
 • Lagerhaus kartregler: Cookien är en varaktig/sessionscookie. I icke-inloggat läge är det en sessionscookie. Vid inloggning blir sessionscookien en varaktig cookie som är knuten till kunden som är inloggad. Cookien innehåller referens till en Cart. Livslängd: 1 månad. 13

Hur kan du kontrollera vårt användande av cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan t.ex. välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du blockerar eller raderar cookies.

Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

6.2 Sociala medier

För närvarande kan du följa oss via Facebook, Linkedin och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som Lagerhaus själva publicerar eller annars kan påverka publiceringen av.

Fastställelse och ändring av integritetspolicyn

Integritetspolicyn fastställdes av Lagerhaus AB den 2018-11-08. Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn finns alltid på www.lagerhaus.se. Vid uppdateringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter kommer du att få information om detta via e-post.

Upp upp upp!

Lagerhaus, inredningskedjan från Göteborg erbjuder inspirerande, prisvärda och noggrant utvalda fest- och inredningsdetaljer. Genom våra ledord "We create Happy Moments" vill Lagerhaus med vårt sortiment bidra till ökad glädje i livets alla ögonblick. Vi erbjuder prisvärda och smarta produkter för hemmet och festenInredningsdetaljer, förvaringsprodukter, glas, porslin, presentpåsar, inslagningsprodukter och festartiklar - allt som behövs för att skapa Happy Moments!